یک عالمه خرابکار

بتمن خیال می‌کند گاتهام شبی آرام را می‌گذراند. اما واقعیت این‌طور نیست. ابرشرورها بر سطح و زیر پوسته‌ی شهر در حال فعالیتند. اما ابرشرورها متحد نیستند.

توضیحات

بتمن خیال می‌کند گاتهام شبی آرام را می‌گذراند. اما واقعیت این‌طور نیست. ابرشرورها بر سطح و زیر پوسته‌ی شهر در حال فعالیتند. اما ابرشرورها متحد نیستند. کافی‌ست یکی‌شان را بگیری که بعدی را لو بدهد!