گشت پنجه‌ای – چیس، به سوی عملیات

چراغ فانوس دریایی خاموش شده و کشتی‌های شب‌رو در خطرند! وای نه! یک کشتی دارد به سمت فانوس حرکت می‌کند و ممکن است با آن برخورد کند! یعنی رایدر و هاپوها

توضیحات

چراغ فانوس دریایی خاموش شده و کشتی‌های شب‌رو در خطرند! وای نه! یک کشتی دارد به سمت فانوس حرکت می‌کند و ممکن است با آن برخورد کند! یعنی رایدر و هاپوها می‌توانند به موقع چراغ فانوس را روشن کنند و کشتی را نجات بدهند؟