گروه نجات – شهر لگو

کتاب خواندن در شهر لگو هرگز خسته‌کننده نیست. یک قصه‌ی جدید و یک ماجرای تازه! هیجان در شهر لگو تمامی ندارد. ریکی در حال آموزش در ایستگاه آتش‌نشانی شهر

توضیحات

کتاب خواندن در شهر لگو هرگز خسته‌کننده نیست. یک قصه‌ی جدید و یک ماجرای تازه! هیجان در شهر لگو تمامی ندارد. ریکی در حال آموزش در ایستگاه آتش‌نشانی شهر است و باید در تمام مأموریت‌های خطرناک به آتش‌نشان‌های دیگر کمک کند…