گربه را بگیر!

باز هم هوس دزدی به سر کت‌وومن زده و شهر به کمک بتمن نیاز دارد. اما کت‌وومن عین یک گربه تندوتیز و سریع است. حتی وقتی الماس‌هایی بزرگ همراهش دارد! اما ب

توضیحات

باز هم هوس دزدی به سر کت‌وومن زده و شهر به کمک بتمن نیاز دارد. اما کت‌وومن عین یک گربه تندوتیز و سریع است. حتی وقتی الماس‌هایی بزرگ همراهش دارد! اما بتمن ناامید نمی‌شود. اصلاً مگر چه کسی جز بتمن می‌تواند جلوی کت‌وومن را بگیرد؟