گارفیلد – بازگشت به خانه – جلد ۲

قهر گارفیلد با جان ادامه دارد و ماجرای سیرک هنوز برایش درس نشده. توی خیابان‌ها به‌دنبال خانه‌ی رویاهایش می‌گردد اما مأمور کنترل حیوانات او را می‌گیرد

توضیحات

قهر گارفیلد با جان ادامه دارد و ماجرای سیرک هنوز برایش درس نشده. توی خیابان‌ها به‌دنبال خانه‌ی رویاهایش می‌گردد اما مأمور کنترل حیوانات او را می‌گیرد و در قفس می‌اندازد. غذای آنجا هم همان کنسرو مقوّی گربه‌ای است اما شاید صاحب جدیدی برای گارفیلد پیدا شود…