گارفیلد – بازگشت به خانه – جلد ۱

انگار جان دیگر گارفیلد را دوست ندارد! چون دیگر نه خبری از چُرت‌های طولانی هست، نه خبری از صبحانه‌های چرب‌وچیلی. جان گارفیلد را مجبور می‌کند که فقط غذا

توضیحات

انگار جان دیگر گارفیلد را دوست ندارد! چون دیگر نه خبری از چُرت‌های طولانی هست، نه خبری از صبحانه‌های چرب‌وچیلی. جان گارفیلد را مجبور می‌کند که فقط غذای کنسروی و مقوّی مخصوص گربه بخورد و برایش تردمیل مخصوص خریده تا هر روز ورزش کند. گارفیلد که دیگر تحمل این سبک زندگی را ندارد، با دلی شکسته، جان را ترک می‌کند تا شاید خانه‌ی آرزوهایش را در جای دیگری پیدا کند.