کوچولوی کنجکاو – کوارک‌ها را دوست دارد

کوچولو با قطعه‌های لگویش چیزی می‌سازد.
طبیعت با ذره‌ها ساخت‌وساز می‌کند!
بیایید با هم به دنیای ذره‌ها، اتم‌ها و مولکول‌ها سفر کنیم!

توضیحات

کوچولو با قطعه‌های لگویش چیزی می‌سازد.
طبیعت با ذره‌ها ساخت‌وساز می‌کند!
بیایید با هم به دنیای ذره‌ها، اتم‌ها و مولکول‌ها سفر کنیم!