کوچولوی کنجکاو – مهندسی هوافضا را دوست دارد

پرنده می‌تواند پرواز کند. پرنده چطور پرواز می‌کند؟
بیایید با هم فیزیک فوق‌العاده‌ی پرواز را بکاویم، از پرنده‌ها گرفته تا هواپیماها تا موشک‌ها!

توضیحات

پرنده می‌تواند پرواز کند. پرنده چطور پرواز می‌کند؟
بیایید با هم فیزیک فوق‌العاده‌ی پرواز را بکاویم، از پرنده‌ها گرفته تا هواپیماها تا موشک‌ها!