کوچولوی کنجکاو – حس بینایی را دوست دارد

بینایی چیست و چشم‌های کوچولو چطور به او کمک می‌کنند تا دنیای پیرامونش را ببیند؟
بیایید با هم علم مربوط به حس بینایی‌مان را کشف کنیم!

توضیحات

بینایی چیست و چشم‌های کوچولو چطور به او کمک می‌کنند تا دنیای پیرامونش را ببیند؟
بیایید با هم علم مربوط به حس بینایی‌مان را کشف کنیم!