کوچولوی کنجکاو – حس بویایی را دوست دارد

کوچولـو بـوی نـان تـازه را دوسـت دارد. بینی او چطـور کمکـش می‌کنـد کـه رایحـه‌ی آن را حـس کنـد؟ بیاییـد بـا هـم علـم مربـوط
بـه حـس بویایی‌مـان را کشـ

توضیحات

کوچولـو بـوی نـان تـازه را دوسـت دارد. بینی او چطـور کمکـش می‌کنـد کـه رایحـه‌ی آن را حـس کنـد؟ بیاییـد بـا هـم علـم مربـوط
بـه حـس بویایی‌مـان را کشـف کنیـم!