کوچولوی کنجکاو – انرژی سبز را دوست دارد

کوچولو یک پتو دارد. کره‌ی زمین هم پتو دارد.
ولی گازهای گلخانه‌ای دارند پتوی زمین را زیادی گرم می‌کنند. کوچولو چطور می‌تواند به زمین کمک کند؟

توضیحات

کوچولو یک پتو دارد. کره‌ی زمین هم پتو دارد.
ولی گازهای گلخانه‌ای دارند پتوی زمین را زیادی گرم می‌کنند. کوچولو چطور می‌تواند به زمین کمک کند؟