وال.ئی – دوباره روی زمین

خودتان را برای یک ماجرای کوتاه در کنار شخصیت‌های محبوب دیزنی و پیکسار آماده کنید. هر کدام از داستان‌های این مجموعه را می‌توان با صدای بلند در پنج دقیق

توضیحات

خودتان را برای یک ماجرای کوتاه در کنار شخصیت‌های محبوب دیزنی و پیکسار آماده کنید. هر کدام از داستان‌های این مجموعه را می‌توان با صدای بلند در پنج دقیقه خواند ــ یعنی بهترین زمان ممکن برای وقت خواب، وقت داستان، یا اصلاً هر وقتی! این‌بار همراه شوید با وال.ئی و ایو در «وال.ئی».