نگراناسور

امروز روز زیبایی‌ است و نگراناسور برنامه‌ی یک پیک‌نیک عالی را چیده است.
اما طولی نمی‌کشد که اضطراب مانند پروانه‌ای کوچک توی شکمش شروع می‌کند به بال‌ب

توضیحات

امروز روز زیبایی‌ است و نگراناسور برنامه‌ی یک پیک‌نیک عالی را چیده است.
اما طولی نمی‌کشد که اضطراب مانند پروانه‌ای کوچک توی شکمش شروع می‌کند به بال‌بال زدن… اگر به اندازه‌ی کافی غذا نیاورده باشد چه؟ اگر در جنگل گم شود چه؟ اگر پایش به جایی گیر کند و بیفتد چه؟ اگر باران ببارد چه؟!
آیا نگراناسور می‌تواند راهی پیدا کند تا ترس‌هایش را فراری دهد و خوش بگذراند؟

این کتاب عالی به تمام دایناسور کوچولوهای مضطرب کمک کند تا به ترس‌هایشان غلبه کنند و در لحظه خوش باشند.