نورمن و کارخانه‌ی نام‌نام

نورمن تک‌و‌تنها به خوشی در سیاره‌ی گرپ زندگی می‌کند درحالی که هر روز را به پختن نام‌نام در کارخانه‌ی نام‌نام خود می‌گذراند و در هر وعده فقط نام‌نام می

توضیحات

نورمن تک‌و‌تنها به خوشی در سیاره‌ی گرپ زندگی می‌کند درحالی که هر روز را به پختن نام‌نام در کارخانه‌ی نام‌نام خود می‌گذراند و در هر وعده فقط نام‌نام می‌خورد. زندگی در گرپ دلپذیر و آرام است؛ تا زمانی که یک موجود عجیب‌و‌غریب پر‌سر‌وصدا، با خوراکی‌هایی عجیب‌و‌غریب‌تر وارد می‌شود … و بدتر این که پی ماجراجویی و چشیدن مزه‌های جدید است. حالا نورمن چه می‌کند؟