مینیون‌ها – قسمت ۳

نمادهای زرد من نفرت‌انگیز برگشته‌اند!
سفر قلمبه‌های شرور زرد در طول تاریخ در یک کتاب مصور پرهیایوی دیگر!

توضیحات

نمادهای زرد من نفرت‌انگیز برگشته‌اند!
سفر قلمبه‌های شرور زرد در طول تاریخ در یک کتاب مصور پرهیایوی دیگر!