موآنا

موآنا راهي يک ماجراجويي در اقيانوس وسيع است تا قلب تفيتی، جزيره‌ی مادر را به او برگرداند. خود اقیانوس انتخابش کرده تا به دهکده‌‌اش و دنیا جانی دوباره

توضیحات

موآنا راهي يک ماجراجويي در اقيانوس وسيع است تا قلب تفيتی، جزيره‌ی مادر را به او برگرداند. خود اقیانوس انتخابش کرده تا به دهکده‌‌اش و دنیا جانی دوباره ببخشد. اما اول بايد مائويي را پيدا کند، همان نيمه‌ايزد قدرتمندی که قلب را دزديده. و بعد او را قانع کند که کمکش کند…