مسابقه‌ی نقشه

نقشه‌خوانی برای سَمی دشوار است. اما وقتی که گروه او نقشه‌شان را توی اردوگاه پیشاهنگ‌ها در بازی جست‌وجوی پرچم گم می‌کنند، وظیفه‌ی سَمی است که از قدرت‌ه

توضیحات

نقشه‌خوانی برای سَمی دشوار است. اما وقتی که گروه او نقشه‌شان را توی اردوگاه پیشاهنگ‌ها در بازی جست‌وجوی پرچم گم می‌کنند، وظیفه‌ی سَمی است که از قدرت‌های خاصش استفاده کند و راه دیگری برای برگرداندن آن‌ها به اردوگاه بیابد!