ماشین‌ها – سفر جادّه‌ای از مبدأ چشمه رادیاتور

یک بعدازظهر هیجان‌انگیز در چشمه‌رادیاتور بود! مک‌کویینِ صاعقه در یک برنامه‌ی تلویزیونی در مورد دور نهاییِ جام بزرگِ پیستون حرف زده بود و دوستان صاعقه

توضیحات

یک بعدازظهر هیجان‌انگیز در چشمه‌رادیاتور بود! مک‌کویینِ صاعقه در یک برنامه‌ی تلویزیونی در مورد دور نهاییِ جام بزرگِ پیستون حرف زده بود و دوستان صاعقه تصمیم گرفتند بودند برای تشویق او به محل مسابقه بروند امّا…