لونی تونز – قسمت ۲۴۵

وقتی که پای صدمه‌دیده‌ی دونده‌ی قصه‌ی ما مانع دویدن‌های برق‌آسای او می‌شود، کایوت فرصت مناسبی می‌بیند تا تمام نقشه‌های شرورانه‌اش را عملی کند. اما گون

توضیحات

وقتی که پای صدمه‌دیده‌ی دونده‌ی قصه‌ی ما مانع دویدن‌های برق‌آسای او می‌شود، کایوت فرصت مناسبی می‌بیند تا تمام نقشه‌های شرورانه‌اش را عملی کند. اما گونزالس وارد ماجرا می‌شود و…