لاک‌پشت‌های نینجای جهش‌یافته‌ی نوجوان – یورش ربات‌ها

دوناتلو رُباتی می‌سازد که با موجودات شیطانی بجنگد، اما وقتی که در عملکرد رُبات اشکالی پیش می‌آید، لاک‌پشت‌های نینجای جهش‌یافته‌ی نوجوان باید با اشکال

توضیحات

دوناتلو رُباتی می‌سازد که با موجودات شیطانی بجنگد، اما وقتی که در عملکرد رُبات اشکالی پیش می‌آید، لاک‌پشت‌های نینجای جهش‌یافته‌ی نوجوان باید با اشکال بزرگ پیش آمده در تکنولوژی مبارزه کنند!