قایم‌موشک

می‌توانید پیدا کنید این حیوانات بامزه و بازیگوش چه چیزهایی را قایم کرده‌اند؟
آن جوراب است یا دم راکون؟
شمع است یا گوش زرافه؟
قلب است یا خال روی بال پ

توضیحات

می‌توانید پیدا کنید این حیوانات بامزه و بازیگوش چه چیزهایی را قایم کرده‌اند؟
آن جوراب است یا دم راکون؟
شمع است یا گوش زرافه؟
قلب است یا خال روی بال پروانه؟

چه وقت بازی و چه خواب، این می‌شه بهترین کتاب!