شکوفایی

در خاک پاییزی چاله‌هایی حفر کنید.
پیاز گل‌ها را یکی‌یکی در آن‌ها بیندازید.
دوباره با خاک بپوشانیدشان.
بهار که بشود، پیازها گُل می‌دهند!

در این داستان

توضیحات

در خاک پاییزی چاله‌هایی حفر کنید.
پیاز گل‌ها را یکی‌یکی در آن‌ها بیندازید.
دوباره با خاک بپوشانیدشان.
بهار که بشود، پیازها گُل می‌دهند!

در این داستانِ شاعرانه از دِبورا دیزِن که به زیبایی به تصویر کشیده شده و زندگی و رشد کردن را جشن می‌گیرد، یک مادر و دختر در باغی گیاه می‌کارند تا ببینند چگونه چیزی کوچک، شکوفا می‌شود و رشد می‌کند و به‌ چیزی به زیبایی و قدرتمندی عشقشان تبدیل می‌شود.