دُرا و دوستان – به دنیای پریان خوش آمدید!

یک شب پرستاره، دُرا و دوستانش دور آتش اردو زده بودند تا مارشملو کباب کنند. اما وقتی پابلو کیسه‌ی مارشملو‌ها را باز کرد، دید خبری از مارشملوها نیست! کر

توضیحات

یک شب پرستاره، دُرا و دوستانش دور آتش اردو زده بودند تا مارشملو کباب کنند. اما وقتی پابلو کیسه‌ی مارشملو‌ها را باز کرد، دید خبری از مارشملوها نیست! کرم‌های شب‌تاب داشتند مارشملوها را با خودشان می‌بردند! بچه‌ها دنبال کرم‌های شب‌تاب راه افتادند و به یک جنگل جادویی رسیدند، جایی که کرم‌ها به پری تبدیل می‌شدند!
راز کرم‌های شب‌تاب چیست؟ مارشملوها را کجا می‌برند؟ دُرا و دوستانش دنبال پری‌ها می‌روند تا سر از ماجرا دربیاورند.