در جستجوی نمو – شبح‌ماهیِ شبرنگ

نمو و دوستانش، پروانه‌ماهیِ دماغ‌دراز، پرل اختاپوسه و شلدون اسب‌دریاییه عاشق مدرسه بودند. آن‌ها یک روز برای گردش دریایی با معلمشان، آقای رِی، به صخره‌

توضیحات

نمو و دوستانش، پروانه‌ماهیِ دماغ‌دراز، پرل اختاپوسه و شلدون اسب‌دریاییه عاشق مدرسه بودند. آن‌ها یک روز برای گردش دریایی با معلمشان، آقای رِی، به صخره‌ی دریایی رفتند. چند دقیقه‌ای بیشتر نگذشته بود که نمو صدای عجیبی شنید. شلدون و تَد و پرل جیغ‌زنان و با نهایت سرعت از یک غار زدند بیرون!