خوابالوها

خورشید غروب کرده است و خوابالوها در سرتاسر زمین در جای گرم و نرمشان آماده‌ی خواب شده‌اند.
خرگوش در علفزار خُرخُر می‌کند و اردک در نِی‌زار جا خوش کرده

توضیحات

خورشید غروب کرده است و خوابالوها در سرتاسر زمین در جای گرم و نرمشان آماده‌ی خواب شده‌اند.
خرگوش در علفزار خُرخُر می‌کند و اردک در نِی‌زار جا خوش کرده است.
خرس در غار خوابیده و سمور دریایی روی امواج تکان می‌خورد.
اما یک خوابالوی کوچولو در تختخوابش نیست.
کجا، کجا می‌تواند باشد؟