جایی برای پلوتون

پلوتون وقتی خبردار می‌شود که دیگر یک سیاره نیست، خیلی شوکه می‌شود. احساس گمگشتگی، سردرگمی و تنها ماندن می‌کند.
او دیگر به هیچ جایی تعلق ندارد. اما به

توضیحات

پلوتون وقتی خبردار می‌شود که دیگر یک سیاره نیست، خیلی شوکه می‌شود. احساس گمگشتگی، سردرگمی و تنها ماندن می‌کند.
او دیگر به هیچ جایی تعلق ندارد. اما به جای آنکه تسلیم شود، به راه می‌افتد! به سفری می‌رود تا متوجه شود که هویت واقعی‌اش چیست و جای حقیقی خود را در منظومه‌ی شمسی پیدا کند.