تو چطوری می‌روی حمام؟

تو چطور می‌روی حمام؟
توی گل و شل آبتنی می‌کنی؟
سر تا پایت را لیس می‌زنی؟
نه!
پس چطور می‌روی حمام؟

توضیحات

تو چطور می‌روی حمام؟
توی گل و شل آبتنی می‌کنی؟
سر تا پایت را لیس می‌زنی؟
نه!
پس چطور می‌روی حمام؟