تعمیرات رُبات – تکنولوژی

رابی ربات یک اتفاق برایش افتاده است! با کمک خانم یورِکا، سوزی و مکس، درباره‌ی مَدارها و ابزارها و باتری‌ها بیاموزید. آیا دانش آن‌ها از تکنولوژی رابی ر

توضیحات

رابی ربات یک اتفاق برایش افتاده است! با کمک خانم یورِکا، سوزی و مکس، درباره‌ی مَدارها و ابزارها و باتری‌ها بیاموزید. آیا دانش آن‌ها از تکنولوژی رابی را نجات می‌دهد؟
این داستان مفاهیم الکتریسیته، موتور و ابزارها را معرفی می‌کند. بچه‌ها به همراه مکس و سوزی، شگفتی‌های تکنولوژی را می‌آموزند.