بچه رئیس – بچه مسئول

رئیس محبوب همه برگشته است! زمانی که بچه رئیس با شرورهایی مثل بچه مدیرمسئول یا گروهی از بچه‌گربه‌های شر نمی‌جنگد، سعی می‌کند یک بچه‌ی عادی باشد و کتاب

    رئیس محبوب همه برگشته است! زمانی که بچه رئیس با شرورهایی مثل بچه مدیرمسئول یا گروهی از بچه‌گربه‌های شر نمی‌جنگد، سعی می‌کند یک بچه‌ی عادی باشد و کتاب‌داستان برایش بخوانند، آداب و رسوم رستوران‌ها را یاد بگیرد و با برادر بزرگش، تیم، کنار بیاید. بچه بودن آسان نیست اما بچه رئیس بودن چطور؟ این چالش حتی سخت‌تر هم هست!