بچه‌های ایکس – قسمت ۱

مردان ایکسِ کوچک با ماجراجویی‌های بزرگ! تولد دوباره‌ی ستاره‌ها! اوضاع در جهان‌نما تغییر می‌کند زمانی که موجو شکست در مقابل آقای ویچ را می‌پذیرد و بچه‌

توضیحات

مردان ایکسِ کوچک با ماجراجویی‌های بزرگ! تولد دوباره‌ی ستاره‌ها! اوضاع در جهان‌نما تغییر می‌کند زمانی که موجو شکست در مقابل آقای ویچ را می‌پذیرد و بچه‌های ایکس توسط ستاره‌های جدید جایگزین می‌شوند. اما بچه‌های ایکسی که ما می‌شناسیم، اجازه نخواهند داد که چنین اتفاقی بیفتد. ماجراهای این مردان کوچک را از دست ندهید…