باب‌اسفنجی شلوار مکعبی – بهترین تولد!

خواننگان کوچولو می‌توانند با کلمه‌های ابتدایی و جمله‌های کوتاه این کتاب داستان‌های ساده بخوانند و تعریف کنند. این کتاب برای کودکانی است که کلمه‌های آش

توضیحات

خواننگان کوچولو می‌توانند با کلمه‌های ابتدایی و جمله‌های کوتاه این کتاب داستان‌های ساده بخوانند و تعریف کنند. این کتاب برای کودکانی است که کلمه‌های آشنا را تشخیص می‌دهند و می‌توانند با کمی کمک، کلمه‌های جدید را بخوانند.

امروز تولد باب‌اسفنجی است! اما بادکنک‌ها، کیک و کادوهایش کجا هستند؟