مردی که لوک خوش شانس شلیک کرد

مردی که لوک خوش شانس شلیک کرد